Grundläggande behov

För att beviljas personlig assistans från kommunerna finns inte, i lagstiftning eller förarbeten, någon nedre gräns. Av domstolarnas avgöranden framgår dock att det krävs mellan 4 och 7 timmar. Assistansersättning från Försäkringskassan beviljas endast om de grundläggande hjälpbehoven uppgår till 20 timmar eller mer. De behoven anges i 9 a § LSS.

 

Vad godtas som grundläggande behov?

De grundläggande behoven har i lagstiftning ansetts vara hjälp för att klara av personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation eller hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde. Hjälpbehoven ska vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. I samband med personlig hygien ska momentet vara fysiskt nära. I praxis har i många fall följande godtagits; nagel och hudvård, tandborstning, rakning, avtvättning och hjälp i samband med toalettbesök.

Även om en person rent motoriskt kan klara av dessa moment, så kan det föreligga omständigheter som medför att den enskilde inte utför eller bör utföra momentet utan hjälp. Även vissa förflyttningar som sker i nära samband med det grundläggande behovet kan godtas.

Måltider

I samband med måltider inkluderas som huvudregel endast intagande av maten som ett grundläggande behov. Det vill säga, hjälp med att föra maten till munnen eller hjälp att inta mat på annat sätt. Det kan även finnas situationer då den enskilde rent motoriskt kan föra maten till munnen, men på grund av en kognitiv funktionsnedsättning eller demens, inte förstår att man måste äta. Det kan även finnas behov av tillsyn i samband med måltiden.

Alternativa intag av föda har i praxis godkänts som ett grundläggande behov, under förutsättning att hjälpbehovet är bedömt som egenvård. Därmed inkluderas även tid för sondmatning. Av praxis framgår tydligt att all tid från på- till avkoppling inkluderas, men vissa myndigheter tillämpar denna praxis restriktivt. Det får till följd att det även krävs ett behov av tillsyn eller aktiv hjälp under själva sondmatningen för att all tid ska beviljas. I annat fall beviljas ibland endast tid för på- och avkoppling.

På- och avklädning

Ett tredje moment som bedöms vara integritetsnära är på- och avklädning. Detta är avgränsat till att endast inkludera de faktiska situationer som medför att kläder kommer på och av. De kläder som bedöms vara integritetsnära är samtliga inomhuskläder, inklusive proteser, stödstrumpor och ortoser. Ytterkläder ingår inte i de grundläggande behoven.

Kommunikation

Hjälp i samband med kommunikation som ett grundläggande behov innefattar kommunikation med tredje man. Det vill säga kommunikation med utomstående. Behovet ska vara sådant att en assistent krävs för att kommunikationen överhuvudtaget ska vara möjlig. Därutöver ska ett behov av nära kännedom föreligga för att kunna förstå vad den enskilde kommunicerar. Användande av vanligt svenskt teckenspråk är inte ett grundläggande behov. Däremot inkluderas kommunikation genom egna tecken, eller med hjälp av bilder, eller ibland enstaka ord utan sammanhang.

Tillsyn

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap förutsätter att den enskilde lider av en psykisk funktionsnedsättning och därmed har ett behov av tillsyn som endast kan tillgodoses av personer som besitter ingående och nära kännedom om den enskilde. Avgörande är vid bedömningen konsekvenserna av att insatsen uteblir. Föreligger fara för liv eller hälsa, eller förstörelse av egendom så kan den enskilde vara berättigad assistans för annan hjälp som ett grundläggande behov. Det ska således vara fråga om aktiv tillsyn. Tillsyn kategoriseras som ett grundläggande behov om tillsynen är att likställa med övervakning, personen i fråga kan aldrig lämnas ensam. Därutöver krävs ofta att den enskilde har kommunikationssvårigheter. Sedan 2015 godtas inte medicinska hjälpbehov som grundläggande behov, men genom en lagändring sommaren 2019 inkluderas även hjälp med att andas som ett eget grundläggande behov.