Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till den som, till följd av funktionsnedsättning, har ett omfattande behov av hjälp. Insatsen utreds och finansieras av kommunen där man är bosatt eller Försäkringskassan, beroende på hur omfattande hjälpbehov man har. Syftet med personlig assistans är att varje människa ska få leva ett så självständigt liv som möjligt, på sina egna villkor. Den enskilde ska inte bli särskild från samhället på grund av sin funktionsnedsättning utan med hjälp av assistansen få leva sitt liv som övriga människor i samhället.

Den som är under 65 år och som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar de grundläggande behoven kan ansöka om personlig assistans. En sådan ansökan börjar med att det fastställs om den funktionsnedsatte hör till någon av de tre personkretsarna. Detta görs vanligen av hemkommunens LSS-enhet.

De tre personkretsarna är:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande behov som krävs för att få personlig assistans är:
• Hjälp med personlig hygien
• Måltider
• Att klä av- och på sig
• Att kommunicera med andra
• Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Utöver de assistanstimmar som beviljas för grundläggande behov kan även assistanstimmar för andra personliga behov beviljas. Det kan handla om fritidsaktiviteter/träning, att umgås med släkt och vänner, att arbeta och ta hand om sina barn, att sköta hemmet och kunna vara delaktig i samhället.
För att bli beviljad ersättning från Försäkringskassan ska hjälp med de grundläggande behoven överstiga 20 timmar per vecka. För den som har grundläggande behov motsvarande ett lägre antal timmar per vecka kan ersättning sökas hos hemkommunen.

 

Vi hjälper dig med ansökan om personlig assistans!